Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:42ha ( Chia thành 5 phân khu ) Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:595 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:42ha ( Chia thành 5 phân khu )
Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:595
Ngày hoàn thành: