Loại: Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:1,9ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:1,9ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: