Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lê Phong
Loại: Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:8.628 m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:1081 Ngày hoàn thành:Dự kiến Q3/2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Lê Phong
Loại:
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:8.628 m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:1081
Ngày hoàn thành:Dự kiến Q3/2022